Tüzük


  • DERNEĞİN AMACI - İLKELERİ –FAALİYET ALANI, KONULARI VE ÇALIŞMA ESASLARI
  • ÜYELİK ŞARTLARI, ÜYELİĞE GİRME, ÜYELİKTEN AYRILMA, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE ÜYELERİN HAKLARI
  • DERNEĞİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ
  • PARASAL HÜKÜMLER
  • DİĞER HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1 – Derneğin adı, Okur-Yazar Derneği’dir.

Derneğin merkezi, İstanbul’dadır.

Bu tüzükte, “Okur-Yazar Derneği”-“Dernek” kelimesiyle yazılacak ve anılacaktır.

Dernek, Tüzüğü ve yasal kurallar içinde yurtiçi ve yurtdışında faaliyetlerde bulunur. Genel Kurul kararı ile şubeler açabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2 – Derneğin amacı, eğitim, sağlık, kültür, sanat, yaşam, şehir, çevre, medya, ekonomi, yönetim, hukuk, spor, bilim ve teknoloji alanları başta olmak üzere Türkiye’de ve dünyada toplumsal hayatın her alanında meydana gelen değişim ve gelişmeler konusunda dernek üyelerini ve toplumu bilgilendirmek, bu alanlarda araştırma, uygulama, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, insan hakları ve demokrasi standartlarının geliştirilmesine katkı sağlamak, toplumda yaşlılar, sakatlar, hastalar ve kimsesizler gibi dezavantajlı konumda bulunanların toplumsal yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalarda bulunmak, doğal hayatın ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak, etik sınırlar içinde her türlü bilimsel üretim ve çalışmayı desteklemek, gerçek ve sanal her türlü ortamda dernek üyelerinin ve vatandaşların fikirlerini paylaşabileceği ve uygulayabileceği iletişim mecraları kurmak, toplumda iletişimi ve sosyal ilişkileri güçlendirecek, dernek üyeleri ve vatandaşlar arasında yardımlaşma ve dayanışma bilincinigeliştirecek faaliyetlerde bulunmaktır.

DERNEĞİN İLKELERİ

Madde 3 – Dernek, aşağıda gösterilen ilkeler doğrultusunda amaçlarını gerçekleştirmeye, çalışma ve faaliyetlerini düzenleyip uygulamaya özen gösterir.

a) Yaşamın amacı maddî ve manevî varlığın korunması, geliştirilmesi ve yetkinleşmesidir. Tüm canlılar, hiçbir başka gerekçe aranmaksızın kendi varoluşlarının bir sonucu olarak saygın koşullarda yaşama hakkına sahiptir.

b) Dernek tüm insanları, dil, renk, cinsiyet, düşünce, felsefî inanç, din, mezhep,soy, yaş, ekonomik konum ve benzeri farklılıkları ne olursa olsun, ahlaki bakımdan değerli, eşit ve saygın varlıklar olarak görür.

c) Dernek, dünyanın ve hayatın her alanında ölçülülüğü bir erdem olarak benimser.

d) Dernek, mümkün olan en fazla sayıda insanın en fazla mutlu olabileceği koşullara ve çalışma faaliyetlerine öncelik verir.

e) Dernek, “herkes için saygın bir yaşam” inşa edilebileceğine, bunun için ise insanların düşünce, görüş, talep ve önerilerini eşit ve özgür koşullarda diğer insanlarla ve toplumla paylaşmasının vazgeçilmez olduğuna inanır.

f) “Önce özeleştiri, sonra eleştiri”. Dernek eleştiriyi varlığın gelişmesine, yetkinleşmesine yönelik bir faaliyet olarak görür ve gerçek eleştirinin gerçek özeleştiri ile başlayacağı, eleştirinin, özeleştiriden önce ve ondan ayrı olamayacağı görüşünü benimser.

g) Dernek, her ne şekilde olursa olsun, diğer bir canlının veya insanın kırılmasına, incinmesine neden olabilecek faaliyetlerden uzak durur. Her türlü faaliyetinde, insanların kişiliklerine, itibarlarına ve mahremiyetlerine azami ölçüde saygılı davranır.

h) Her alanda toplumsal dayanışmayıgeliştirmeye, kişilerarasında, toplumda ve uluslararasında barışı ve kardeşliğiteşvik etmeye ve desteklemeye özen gösterir.

i) Dernek, her türlü karar, görüş ve faaliyetinde katılımı, danışmayı, adaleti, hakkaniyeti, hukukun üstünlüğünü, toplumsal meşruiyet ve vicdanı esas alır ve bunları her türlü kişisel çıkar ve tutkuların üstünde görür.

Bu ilkeler; dernek üyelerini, dernek tarafından kurulacak çeşitli çalışma yer, merkez ve işletmelerinde görev alanları, çalışanları, görevlileri, dernek faaliyetlerden yararlananları ve faaliyetlere katkı sağlayanları bağlayıcı nitelikte temel kural ve değerleri ifade eder.

DERNEĞİN FAALİYETALANI, KONULARI VE ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 4 – Dernek, eğitim, sağlık, kültür, sanat, yaşam, şehir, çevre, medya, ekonomi, yönetim, hukuk, spor, bilim ve teknoloji alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Madde 5 – Dernek, çalışma ve faaliyetlerini bu Tüzük kurallarına uygun olarak yürütür; aşağıdaki faaliyet konuları ve çalışma esasları doğrultusunda amaçlarını gerçekleştirmeye, çalışma ve faaliyetlerini düzenleyip uygulamaya özen gösterir.

a) İlkeleri doğrultusunda çalışmalarını planlar, icra programlarını uygular.

b) Üyeleri ve vatandaşlar arasında doğrudan ve/veya dolaylı iletişim ve haberleşmeyi gerçekleştirir. Bunun için gereken bilgi ve teknolojilerden yararlanır.

c) Amaçların gerçekleştirilmesi için öncelikle örgütlenmesini tamamlar,çalışma ortamını güçlendirir. Hertürlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

d) Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder.

e) Araştırma, uygulama ve eğitim merkezleri, kütüphaneler, arşivler ve okuma salonları kurar ve geliştirir.

f) Amaçları doğrultusunda süreli ve süresiz yayınlar yapar, gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarır,internet siteleri, yayınevleri ve haber ajansları kurar ve işletir.

g) Sesli, sesli-görüntülü yayımlar yapar. Yasaların öngördüğü esaslar içerisinde Radyo-televizyon programları yapar ve yayınlar.

h) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.

i) Eğitim, sağlık, kültür, sanat, yaşam, şehir, çevre, medya, ekonomi, yönetim, hukuk, spor, bilim ve teknoloji alanlarında araştırmalar yapar veya yaptırır.

j) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere, üyelerine ve diğer kişi ve kurumlara eğitimler verir, danışmanlık yapar.

k) Seminerler, konferanslar,kongreler, kurslar, toplantılar, çalıştaylar, atölyeler, paneller, yarışmalar, sergiler düzenler.

l) Üyeleri arasında toplumsal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

m) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurar ve işletir.

n) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.

o) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder,

p) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurar.

r) Mevzuat çerçevesinde uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.

s) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak faaliyetler, çalışmalar ve projeler yürütür.

t) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar; mal ve hizmet sunan kuruluş ve işletmelerle anlaşmalar yaparak üyelerine indirim, ödeme kolaylığı gibi avantajlar sağlar.

u) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açar.

v) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

y) Dernek amaçlarıyla örtüşen çalışmaları kısmen veya tamamen finanse eder, uygun alanlarda eğitim gören öğrencilere burs sağlar.

z) Dernek, yukarıda açıklanan konularla birlikte, amaçları gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu’nca da belirlenecek olan plan ve projeleri yapar ve faaliyetleri yerine getirir.

ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 6 – 18 Yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma hakkına sahip, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu’nda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir.

Üyelik: Asil Üyelik ve Onursal Üyelik olmak üzere iki türlüdür.

ÜYELİĞE GİRME

Madde 7 – Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Kurucular dışında, asil üyelik aday üyenin Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyeliğine kabulü ile başlar.

a) Asli üyelik için, iki asil dernek üyesinin imzasını taşıyan üyelik başvurusu ve eklerinin Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na verilmesi gerekir.

b) Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunu başvuru tarihinden itibaren (30) gün içinde karara bağlar ve sonucu başvuru sahibine yazı ile bildirir.

c) Üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde verilen kararlarda gerekçe aranmaz.

d) Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

e) Üyeliğe kabul edilmeyenlerin, Genel Kurul’a itiraz hakları vardır. Genel Kurul, itiraz eden bu kişilerin üyeliğine karar verebilir.

f) Her hal ve durumda üyelik başvurusu yönetim kurulunca reddedilenler bir (1) yıl, genel kurulca reddedilenler üç (3) yıl geçmeden üyelik için yeniden başvuramazlar.

g) Tüzüğün üyelikten çıkarılmayı düzenleyen 10. Maddesinde belirtilen durumlardaki kişiler üyelik başvurusunda bulunamaz.

h) Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Madde 8 – Onursal Üyelik: Derneğe maddi ve manevi yardımları dokunanların, dernekte bulunmasından övünç ve kıvanç duyulacak olanların, derneğin amaçlarına, ilkelerine, çalışma konularına ve esaslarına hizmet edenlerin, Yönetim Kurulu’nca onursal üyeliklerine karar verilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 9 – Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, yazılı olarak Yönetim Kurulu’na ayrılmak istediğini yazılı olarak bildirmek kaydıyla, üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak dernekten istifa eden üye, birikmiş aidat borçlarını ödemekle yükümlüdür.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 10 – Üyelikten çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Derneğin amacına, ilkelerine, çalışma esaslarına ve tüzüğüne aykırı görüş beyan etmek veya davranışlarda bulunmak.

b) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, dernek faaliyetlerine uzun süre ilgisiz kalmak.

c) Yazılı uyarıya rağmen, üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek.

d) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

e) Dernek çalışmalarını engelleyici veya yavaşlatıcı davranışlarda bulunmak.

f) Üyelere, dernek çalışanlarına veya dernek faaliyetlerine katılım ve katkı sağlayanlara karşı sözlü veya fiili saldırıda bulunmak; aşağılayıcı veya ayrıştırıcı tutum içinde bulunmak.

g) Dernekler Kanunu’ndaki üyelik şartlarını kaybetmek.

Dernek üyeliğinden çıkarılacakların üyeliklerine, Yönetim Kurulu’nun üçte iki çoğunluk kararıyla son verilir. Derneğe üye olma sıfatını kaybedenlerin üyelikleri sona erer ve kaydı Yönetim Kurulu’nca silinir. Üyelikten çıkarılma kararı, karar tarihinden itibaren 7 gün içinde, Yönetim Kurulu’nca ilgililere bildirilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, derneğin malvarlığıyla ilgili herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 11 – Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır ve üye onu bizzat kullanır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Ancak, onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

ÜYELERE VERİLECEK ÖDÜLLER

Madde 12 – Derneğin çalışma ve faaliyetlerine, örgütlenmesine ve çeşitli etkinliklerine hizmetleri maddi ve manevi katkıları ile yararlı olan üyeler ve dernek faaliyetlerine katkı sağlayan kişiler Yönetim Kurulu kararı ile ödüllendirilebilir. Ödüller, Yönetim Kurulu’nca yapılacak törenle hak sahiplerine verilir.

DERNEK ORGANLARI

Madde 13 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetim Kurulu

GENEL KURUL’UN KURULUŞ ŞEKLİ

Madde 14 – Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur.

GENEL KURUL’UN TOPLANMA ZAMANI

Madde 15 – Genel kurul 2 yılda bir, eylül içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte olağan toplantı yapar. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulu’nun veya Dernek üyelerinden beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından üç (3) kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 16 – Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyeleri en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

GENEL KURULUN TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 17 – Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

GENEL KURULUN TOPLANTI USULÜ

Madde 18 – Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 19 – Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20 – Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi, b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, e) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, f) Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin/yönergelerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması, g) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, h) Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

i) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, j) Derneğin vakıf kurması, k) Derneğin feshedilmesi, l) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, m) Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve üyelerini her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

Madde 21 – Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde 22 – Yönetim kurulu, genel kurul tarafından iki yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

a) Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

b) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında ayda en az bir kere toplanır.

c) Gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu asli üyelerin tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması durumunda, Başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

d) Yönetim Kurulu’ndan ayrılan, çeşitli nedenlerle çalışmalara katılamayan, özürsüz olarak, üst üste iki Yönetim Kurulu toplantısına gelmeyen, özürlü olsa dahi bir yıl içinde beş (5) toplantıya gelmeyen üye, Yönetim Kurulu’ndan çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu’ndan ayrılan veya çekilen üyelerin yerine yedek üyeler, sırası ile çağrılarak göreve gelirler.

e) Yönetim Kurulu’na seçilen üyenin yeniden seçilme hakkı vardır.

 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 23 – Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a) Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek üzere kararlar almak ve uygulamak,

b) Derneği temsil etmek; bu temsil yetkisi Başkan tarafından, onun yokluğunda Başkan Yardımcısı tarafından kullanılır veya bu hususta kurul üyelerine yetki verilebilir,

c) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

d) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

e) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

f) Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

g) Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

h) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, bütçenin uygulanmasını sağlamak,

i) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

j) Üyelerin çalışma ve önerileri hakkında karar vermek. Araştırma, inceleme, uygulama, çalışma grupları ve komisyonları kurmak, üyeler görevlendirmek,

k) Genel Kurul toplantılarının gün, saat, yer ve gündemini saptayarak, Genel Kurul’da alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

l) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 24 – Denetim Kurulu, genel kurul tarafından 2 yıl süre için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılma veya başka sebeplerle boşalma olması durumunda, Denetim Kurulu’ndan ayrılan veya çekilen üyelerin yerine yedek üyeler, sırası ile çağrılarak göreve gelirler.

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurul’u Olağanüstü Toplantıya çağırmayı Yönetim Kurulu’ndan ister.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 25- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim 11

kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

BAŞKA ORGANLAR

Madde 26 – Dernekte başka organlar bulunabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Bu organları Yönetim Kurulu belirler ve üyeleri görevlendirir.

Yönetim Kurulu tarafından Derneğin amacı, ilkeleri, çalışma konuları ve esasları çerçevesinde sürekli veya belirli süreli çalışma ve faaliyetlerde bulunacak hizmet üretecek Komisyonlar kurulabilir.

Genel kurul kararı ile şube açılabilir. Şube açılması kararı alınması durumunda, şubelerin teşkili, organları ve çalışma esasları değişiklik ile Tüzüğe işlenir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 27 – Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen otuz (30) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurullarına (ve varsa başka organlara) seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri ve ikametgâhları ve tabiiyetleri Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirliğine yazı ile bildirilir.

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 28 – Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

PLATFORMLAR

Madde 29 – Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir.

Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulması amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Madde 30 – Derneğin gelir kalemleri aşağıda sayılmıştır.

a) Üye Aidatı: Dernek üyelerinin ödeyecekleri, üyelik giriş aidatı miktarı 50 (Elli) TL’den ve yıllık aidat miktarı 50 (50) TL’den aşağı olmamak üzere, zamanın koşullarına göre Yönetim Kurulu’nca tespit edilir,

b) Gerçek ve tüzel kişilerin derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d) Derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden ve kurduğu işletmelerden sağlanangelirler,

e) Dernek tarafından düzenlenen araştırma, uygulama, eğitim, danışmanlık ve yayıncılık faaliyetlerinden sağlanan gelirler,

f) Dernek tarafından yapılan süreli ve süresiz yayınlardan, internet sitelerinden, haber ajanslarından,toplantı, balo, yemek, konser, spor yarışmaları, kermes, konferans ve çekiliş gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

g) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

h) Diğer gelirler.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 31 – Gelir ve Gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 ncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Ayni Bağış Alında Belgesi” ile kabul edilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 32 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 33 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündemine konulmak üzere en az onbeş (15) gün önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değişikliği yapılabilir. Tüzük değişikliği ile ilgili görüşmelere başlanması için Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin (2/3) oyudur.

TÜZÜKTE BELİRTİLMEMİŞ HUSUSLARA İLİŞKİN UYGULAMA

Madde 34 – Dernek tüzüğünde belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 35 – Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un, Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre, Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzükte belirtildiği şekilde ikinci toplantıya çağrılır.

İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.

Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin (2/3) çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde mahallin en büyük mülkî amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin mal varlığı Çocuk Yuvalarında, Yetiştirme Yurtlarında ve Huzurevlerinde kullanılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna bırakılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde veya kendiliğinden sona erme hali kesinleştiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca ilgili mevzuata göre yapılır.